Geen categorie

GHS

Wat houdt GHS in?

GHS staat voor Globally Harmonised Systems of Classification and Labelling of Chemicals. GHS is ontworpen door de Verenigde Naties. En het doel van de Wereld Douane Organisatie ( WDO ) is dat er een systeem komt waarbij de gevaarindeling van stoffen en mengsels op bepaalde etiketten wordt geplakt. Het GHS systeem zal stap voor stap in verschillende landen worden ingevoerd. De reden waarom is omdat er veel voordelen aan hangen namelijk: 1. Vermindert het aantal verschillen tussen wettelijk verplichte indelingssystemen in de wereld. 2. Brengt meer eenheid in de gevaarsklassen. Voor meer informatie kunt u naar de website van de nationale GHS-Helpdesk.

CLP ( Classification, Labelling and Packaging)

CLP behelst de Europese Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. CLP is wettelijk bindend in alle lidstaten en rechtstreeks van toepassing op alle bedrijfstakken. Uit hoofde van CLP zijn fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers van stoffen of mengsels verplicht hun gevaarlijke chemische stoffen op verantwoorde wijze in te delen, etiketteren en te verpakken voordat ze worden verkocht aan de consument(en)

Indeling en aanduiding volgens EU-GHS

Het EU-GHS vervangt de stoffenrichtlijn (67/548/EG) voorheen ook wel WMS genoemd en de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG). De meest herkenbare verandering die is toegepast is dat de bekende oranje vierkante symbolen die werden gebruikt onder het oude etiketteringsregime, worden vervangen door de ruitvormige pictogrammen met een rode rand

Gevaarlijke stoffen of mengsels moeten volgens het EU-GHS ingedeeld worden in een of meerdere gevarencategorieën van een of meer gevarenklassen. Op basis van de indeling schrijft het EU-GHS voor welk pictogram, signaalwoord en bijhorende gevaaraanduidingen (H-zinnen) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) op het etiket moeten worden vermeld